Polityka prywatnośćiPOLITYKA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

 

1. W związku z usługami świadczonymi przez:
La Woody Sp. Z o.o. (NIP: 8971840505)
ul. Kazimierza Wielkiego 67,
50-077 Wrocław

Niniejszym określa się, że w/w podmiot jako Administrator, zbiera i przetwarza dane osobowe w oparciu o właściwe przepisy prawa w tym – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.4.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.Urz.UE z 2016 r. Nr 119, s.1), dalej zwane „RODO” i przewidzianymi w nich zasadami przetwarzania danych. W związku z powyższym dla zapewnienia prawidłowej ochrony danych osobowych na rzecz podmiotu, którego dotyczy ochrona wskazujemy informacje określone w art. 13 lub 14 RODO – w zależności od tego, czy zostały one pozyskane bezpośrednio od osoby, której dane dotyczą, czy też z innych źródeł.

2. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest:
La Woody Sp. Z o.o. (NIP: 8971840505)
ul. Kazimierza Wielkiego 67,
50-077 Wrocław

3. Z Administratorem można skontaktować się
poprzez adres e-mail:
DWJra2RuaE1mZGNqfmJrZGN7aH55YGhjeSNuYmA@nospam
lub pisemnie pod adresem:
La Woody Sp. Z o.o. (NIP: 8971840505)
ul. Kazimierza Wielkiego 67,
50-077 Wrocław

4. W przypadku kierowania jakichkolwiek informacji do w/w Administratora przy pomocy korespondencji tradycyjnej zgodnej z ustawą prawo pocztowe, bądź w formie elektronicznej przy pomocy adresu email na adres zgodny z pkt.3 niniejszego regulaminu wskazujemy, że wszelkie informacje i dane osobowe uzyskane w takiej formie są przetwarzane w zakresie i w celu komunikacji i załatwienia sprawy, której dotyczyła korespondencja lub spraw z nią związanych. Administrator do dokonywania czynności w powyższym zakresie powołuje się na art. 6 ust. 1 f RODO.

5. W przypadku kontaktu z Administratorem za pośrednictwem poczty email, Administrator może żądać podania danych osobowych w zakresie, który jest konieczny do prawidłowego przeprowadzenia obsługi wnioskowanej sprawy. Podstawą prawną w tym zakresie jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO.

6. Dane o których mowa w pkt. 4 oraz pkt. 5 niniejszego regulaminu mogą być również przekazywane oraz przetwarzane celem podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą – przed zawarciem umowy. Administratorowi przysługuje takie prawo na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO. Powyższa sytuacja dotyczy wypadku, w którym kontaktują się Państwo z administratorem celem podjęcia współpracy.
7. Przekazanie informacji w zakresie przetwarzania i gromadzenia danych osobowych następuje w momencie zawarcia umowy pomiędzy kontrahentem, a Administratorem.

8. Administrator ma uprawnienie do zbierania danych osobowych podczas spotkań w sprawie współpracy zarówno w siedzibie spółki, jak i poza nią, a także podczas prowadzenia przez Administratora Marketingu, bądź promocji produktu.
Podstawą prawną powyższego działania jest w tym wypadku ar 6 ust. 1 lit. f RODO lub Państwa zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).

9. Strony internetowe związane z działaniami Administratora mogą zezwalać na uzyskiwanie wiadomości o aktywności użytkowników
na rzecz obcych systemów takich jak m.in.:
– Google Analytics
– Google AdSense
– Facebook.com
– Google Adwords
Podstawę prawną w tym zakresie stanowi art. 6 ust. 1 lit. f RODO.

10. Dane mogą być ujawnione, a także przekazywane i przetwarzane na rzecz innych podmiotów, które obsługują systemy informatyczne, księgowe, agencje marketingowe, kancelarie prawne, a także organy Państwowe, którym przysługuje uzyskiwanie danych osobowych w związku z roszczeniami, bądź czynnościami wynikającymi z współpracy z Państwem.

11. Podmiot:
La Woody Sp. Z o.o. (NIP: 8971840505)
ul. Kazimierza Wielkiego 67,
50-077 Wrocław,
informuje, że zgoda w zakresie pkt. 10 niniejszego regulaminu na przetwarzanie danych osobowych jest wyrażona w momencie zawierania umowy o współpracę i świadczenie usług pomiędzy administratorem, a kontrahentami.

12. Inne ujawnienie danych osobowych właściwym organom może nastąpić wyłącznie na podstawie określonych przepisów prawa.

13. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny do momentu zawarcia umowy. W momencie zawierania umowy charakter podania danych osobowych jest obligatoryjny celem prawidłowego wykonania zlecenia i kontaktu z Państwem. Podanie danych osobowych wadliwych, bądź brak przekazania jakichkolwiek danych może spowodować brak nawiązania współpracy, bądź należytego wykonania umowy.

14. Dane osobowe przekazywane na rzecz administratora nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

15. Okres przetwarzania danych jest uzależniony od celu ich przetwarzania, a także norm prawnych. Uzasadniony interes Administratora daje możliwość przetwarzania danych osobowych przez okres, który jest wymagany do zrealizowania powyższego interesu. Jeżeli zostanie zgłoszony sprzeciw w zakresie przetwarzania danych osobowych – okres ten zostaje skrócony do momentu w którym Administrator otrzymał sprzeciw w tymże zakresie.
Jeżeli dane osobowe są przetwarzane na podstawie udzielonej zgody na ich przetwarzanie – okres przetwarzania trwa do momentu wycofania zgody w tym zakresie. Okres przetwarzania danych osobowych w zakresie spraw cywilnych oraz roszczeń z tym związanych może wynosić 6 lat od momentu rozwiązania/wygaśnięcia umowy.

16. Okres przetwarzania danych ma charakter informacyjny i może zostać przedłużony w związku z ewentualnym ustaleniem, dochodzenia lub obrony przed ewentualnymi roszczeniami. Po upłynięciu powyższego okresu dane zostaną trwale usunięte, bądź anonimizowane.

17. Osoby, które powierzają swoje dane Administratorowi:
La Woody Sp. Z o.o. (NIP: 8971840505)
ul. Kazimierza Wielkiego 67,
50-077 Wrocław
mają następujące uprawnienia:
a) prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych w celu marketingu bezpośredniego,
b) prawo do sprzeciwu wobec innych celów przetwarzania danych,
c) prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
d) prawo do odpłatnego uzyskania kopii danych ujawnionych w systemie Administratora,
e) prawo usunięcia danych,
f) prawo do złożenia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w przypadku naruszenia obowiązków wynikających z RODO oraz przepisów prawa,
g) prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych przez Administratora,
h) prawo do bycia zapomnianym na podstawie art 17 RODO.
i) prawo do informowania o przetwarzaniu danych osobowych,
j) prawo do sprostowania danych przez Administratora na wniosek strony, której dotyczy sprostowanie danych.

18. Wnioski, o których mowa w art. 17, można złożyć wyłącznie w formie tradycyjnej korespodnencji zgodnie z ustawą prawo pocztowe na adres:
La Woody Sp. Z o.o. (NIP: 8971840505)
ul. Kazimierza Wielkiego 67,
50-077 Wrocław

19. Odpowiedz na wniosek zostanie udzielona w formie pisemnej w terminie 1 miesiąca od wpłynięcia wniosku. Administratorowi przysługuje prawo do wydłużenia rozpoznania wniosku do 2 miesięcy od jego wpłynięcia. W tym celu należy o wydłużeniu terminu zawiadomić wnioskodawcę przed zakończeniem pierwszego miesiąca od momentu odebrania pisma przez Administratora.empty